reflexions

Un país sense política pròpia no és un país propi. És un tros del país dels altres [...].

Si no patírem tanta carència de país, no en caldria cap, de nacionalisme, però sí que en cal: almenys per a compensar el dèficit [...].
Joan Francesc Mira

POLÍTICA
[...] tota política que no fem nosaltres, serà feta contra nosaltres.

TEMPS
Mentre dormiu us creix la barba: això és el temps.

JOAN FUSTER Diccionari per a ociosos

dimarts, d’octubre 29, 2019

PREGUNTES PAU LITERATURA

PROVES PAU     CURS 2019-20
PREGUNTES PAU LITERATURA

La plaça del Diamant, MERCÈ RODOREDA

Aquestes són les possibles preguntes de l'examen parcial de literatura sobre La plaça del Diamant i la narrativa. Aquest parcial pertany a la primera part del 3r bloc de l'examen PAU: Expressió i reflexió crítica. Aquesta part consta d'un breu text de la novel·la (5-8 línies) amb dues preguntes; una sobre l'anàlisi de l'obra (3.a) i una altra sobre la contextualització (3.b)

PREGUNTA 3.a) ANÀLISI DE L'OBRA/FRAGMENT

A) RESPECTE AL CONTINGUT O A LA TEMÀTICA

 1. Quins referents o elements de la realitat trobem (persones, noms de lloc, esdeveniments, objectes...) en aquest fragment? Tenen relació amb el marc espaciotemporal general de l'obra? (època i espais)

 1. Situa o ubica el contingut d'aquest fragment en l'argument de l'obra (es triaran moments especialment significatius quant al desenvolupament de l'estructura de l'obra).

 1. Quines característiques presenta el personatge X (un personatge protagonista o principal)? Evoluciona aquest personatge al llarg de l'obra?

 1. Quina temàtica pròpia de l'obra es veu en aquest fragment? Quines altres temàtiques són característiques d'aquesta obra?

B) RESPECTE A LA FORMA

 1. Descriu les característiques de la veu narrativa en La plaça del Diamant. Relaciona-les amb les que pugues trobar en aquest fragment.

 1. Identifica el símbol que apareix en aquest fragment i explica la funció dels símbols en  La plaça del Diamant. Per a fer-ho pots esmentar altres símbols de l'obra.

 1. En quin (sub)gènere, model o corrent situaries aquesta obra? Explica les característiques bàsiques del (sub)gènere, model o corrent. 


PREGUNTA 3.b) RELATIVA A LA CONTEXTUALITZACIÓ
Aquesta pregunta ha de partir de la consideració de les dates d'escriptura de l'obra. Entenem que l’obra de Rodoreda es vincula al període de postguerra.

A) RESPECTE AL CONTEXT HISTÒRIC I LITERARI PROPI DE L'OBRA I A LA UBICACIÓ D'AQUESTA EN LA TRAJECTÒRIA DE L'AUTORA

 1. En quin context històric i cultural se situa l'escriptura d'aquesta obra?

 1. Situa aquesta obra en la trajectòria de l'autora (etapes o blocs) i digues algunes característiques de l'etapa o bloc (o diferències respecte a altres etapes o blocs).

 1. Quines característiques generals presenta el gènere (la narrativa) en el context d'escriptura de l'obra?

 1. Quins altres autors o autores destaquen en el context d'escriptura de l'obra (dins el gènere)? (mínim 2 autors/es). Aporta algunes dades sobre l'escriptura (títols destacats i/o característiques bàsiques) d'aquests altres autors o autores.

 1. Quins altres models o corrents trobem en el context de l'obra (dins el gènere)? Explica les seues diferències respecte al model o corrent en què s'inscriu l'obra.


B) RESPECTE AL CONTEXT POSTERIOR AL CONTEXT PROPI DE L’OBRA

 1. Com evoluciona el gènere amb posterioritat al context d'escriptura d'aquesta obra? Quines característiques presenta?

 1. Quins autors o autores destaquen en el gènere amb posterioritat al context d'escriptura d'aquesta obra? (mínim 2 autors/es). Quines semblances, novetats o diferències presenta l'escriptura d'aquests altres autors o autores respecte a l'autor o autora del fragment?


C) RESPECTE A TOT EL PERÍODE (POSTGUERRA I ACTUAL)

 1. És destacada la presència d'autores en el context d'escriptura de La plaça del Diamant? I amb posterioritat? Esmenta i ubica temporalment altres autores (novel·listes, poetes, autores de teatre o assagistes) que destaquen en el període que va de la postguerra a l'actualitat (es demanarà esmentar un mínim de 4 autores, vinculades almenys a dos dels gèneres).