reflexions

Un país sense política pròpia no és un país propi. És un tros del país dels altres [...].

Si no patírem tanta carència de país, no en caldria cap, de nacionalisme, però sí que en cal: almenys per a compensar el dèficit [...].
Joan Francesc Mira

POLÍTICA
[...] tota política que no fem nosaltres, serà feta contra nosaltres.

TEMPS
Mentre dormiu us creix la barba: això és el temps.

JOAN FUSTER Diccionari per a ociosos

dilluns, d’octubre 28, 2013

SOBRE LES ELISIONS VOCÀLIQUES


“El català en fitxes”
LES ELISIONS VOCÀLIQUES

1-vocal tònica + vocal àtona s’elideix l’àtona
Mà esquerraMà’squerra
Ve amb mi Ve’mb mi
A mi em sembla A mi’m sembla
No el veig No’l veig

2-vocal àtona+vocal àtona s’elideix la primera *
Quina alegria Quin’alegria
Una artista Un’artista
Vine en tren Vin’en tren
Carro obscur Carr’obscur
Torna a entrar Torna'ntrar
Vine amb mi Vin’amb mi

*Si la primera vocal àtona és la I, s’elideix la segona.

Si el veus  si’l veus
Ni els uns ni els altres ni’ls uns ni’ls altres.
Ompli el paper  ompli’l paper


3-vocal àtona+vocal tònica s’elideix la primera
Mitja hora Mitj’hora
Vol que òbriguen ja Vol qu’òbriguen ja4-si el pronom HI o la conjunció copulativa I van seguides d’una altra vocal, no hi ha elisió perquè la I fa de consonant.
Hi ha gent interessada.
No hi ha res a fer.
I a mi, què?

5.-L’article o el pronom LA no s’elideix davant I o U àtones.

REMARQUES
Si la primera paraula acaba en –A i l’altra comença per E, es perd la E.
Si la primera paraula acaba en –A i l’altra comença per O oberta,es perd la A.
Fixa’t que:
1.Les úniques vocals que s’elideixen en valencià són la E i la A.
2.Si les dues vocals són tòniques no és possible l’elisió.
Exemples: mà ampla, ve ert.

divendres, de setembre 27, 2013

dijous, de setembre 26, 2013

BENVINGUDA

Benvinguts i benvingudes al nou curs!
A partir d'ara, trobareu en aquest bloc informacions i recomanacions útils per tal de seguir millor el curs.
A més a més, hi trobaràs música i coses diverses que et podrien interessar.

COSELLS DE PRESENTACIÓ DE TREBALLS ESCRITS

Ací tens algunes recomanacions importants que hauràs de tenir en compte en els teus treballs escrits:

CONSELLS DE PRESENTACIÓ DE TREBALLS ESCRITS

1. ASPECTES PREVIS:Presentació del treball en la data convinguda.
Utilització de fulls en blanc.
Si no el fas a ordinador:
Ús de bolígraf blau o negre.
El roig només per a subratllats.
No s’admet l’ús del llapis.
Si el fas a ordinador:
Ús d'un cos de 10 o 12.
2. PRESENTACIÓ:
Ús de títols en proporcions adequades. (No ha de superar ¼ del full).
Guardar marges a esquerra i dreta. I marges superiors i inferiors.
Utilitzar el sagnat o l’espai en blanc en els canvis de paràgraf.
Cal·ligrafia entenedora.
Interlineat de les mateixes proporcions.
Renglons rectes.
3. ALTRES ASPECTES:Revisa l’ortografia.
Fes una lectura acurada de tot el treball.

dimecres, de setembre 25, 2013

2n BATXILLERAT - CRITERIS D'AVALUACIÓ

CRITERIS D'AVALUACIÓ


L’examen constarà de tres parts:
1. Comprensió del text
2. Anàlisi lingüística del text
3. Expressió i reflexió crítica
Com es concreta més avall, aquesta prova pararà atenció sobre: l’habilitat de comprensió lectora (part 1), el coneixement i l’ús reflexiu del model lingüístic de referència (part 2) i l’habilitat d’expressió escrita (part 3). Incorpora també continguts d’història de la literatura (ss. xx-xxi), però posats al servei de la comprensió dels textos literaris i de l’expressió.

1. Estructura de l’examen
1.1. Comprensió del text
Avaluarà la capacitat de l’alumnat de comprendre un text. Es demanarà a l’alumnat
que responga quatre preguntes sobre un text de 25 a 30 línies de caràcter literari o no
literari. Les preguntes seran del tipus següent:
1. Descriure el tema i les parts bàsiques del text.
2. Resumir el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies.
3. Identificar la tipologia textual especificant els trets corresponents que apareixen al text.
4. Identificar el registre (formal/informal) i la varietat geogràfica especificant els trets corresponents que apareixen al text.
5. Identificar recursos expressius o tipogràfics presents al text: metàfora, metonímia, hipèrbole, tipus de lletra, cometes, etc.
6. Identificar les veus del discurs.
7. Identificar i justificar les marques de modalització del text.

Les dues primeres preguntes generalment es correspondran amb els enunciats 1. i 2., i les altres dues se seleccionaran a partir dels altres enunciats d’acord amb les possibilitats que oferirà cada text.

1.2. Anàlisi lingüística del text
Avaluarà la competència lingüística i el coneixement reflexiu del model lingüístic de referència.
Es demanarà a l’alumnat que responga tres preguntes sobre qüestions de pronúncia, gramaticals, lèxiques i fraseològiques relacionades amb el text, com ara les següents:

1. Qüestions sobre aspectes bàsics de la pronúncia: distinció entre vocals obertes i tancades (o/e), entre consonants sibilants sordes i sonores, entre consonants palatals sordes i sonores, enllaços fonètics (fonosintaxi: “les ales”, “una hora”).
2. Qüestions sobre l’ús dels temps verbals: alteració de les referències temporals d’un fragment (ex.: de present a passat, de passat a present).
3. Qüestions sobre aspectes sintàctics i discursius: identificació de les funcions sintàctiques, tipus d’oracions compostes, mecanismes gramaticals de referència (pronominalització –febles, relatius–, connectors i dixi).
4. Qüestions de lèxic, semàntica, fraseologia i terminologia: definir o donar un sinònim, un antònim, hiperònim o un hipònim de mots o termes extrets del text; explicar (per mitjà d’un sinònim o d’una definició) el significat d’unitats fraseològica extretes del text o generar una frase en què es faça servir correctament mots, termes o unitats fraseològiques extrets del text.

1.3. Expressió i reflexió crítica
El punt d’atenció d’aquesta part de la prova serà la capacitat de l’estudiant d’elaborar textos en un registre formal i de valorar críticament un text. S’hi plantejaran dues qüestions. Cada qüestió demanarà la producció d’un escrit d’extensió mitjana (unes 150 paraules). La primera se centrarà en la literatura i podrà tenir un dels enunciats següents:
1. Explica en quina mesura el context sociopolític dels anys posteriors a la Guerra Civil fins als anys 70 condiciona la producció narrativa de l’època.
2. Explica les característiques més importants de l’obra literària d’Enric Valor.
3. La producció literària de Mercè Rodoreda incideix sobre la psicologia dels personatges. Estàs d’acord amb aquesta asseveració? Explica per què.
4. Què destacaries de la narrativa dels anys 70 fins a l’actualitat? Reflexiona, sobretot, entorn de les novetats en la tècnica literària i del context sociocultural.
5. Explica en quina mesura la narrativa curta de Quim Monzó reflecteix la societat contemporània i amb quins recursos literaris ho fa.
6. Descriu les tendències més rellevants de la poesia en el període que va des de la postguerra fins a finals dels anys 70.
7. Explica les aportacions de Vicent Andrés Estellés al gènere poètic.
8. Explica les característiques més importants de la producció poètica de Salvador Espriu.
9. Descriu les característiques bàsiques de la poesia actual.
10. La poesia de Miquel Martí i Pol ha aconseguit un gran ressò social. Explica-ho i raona-ho.
11. Descriu la renovació teatral del període que va des de la postguerra fins als anys 70.
12. Descriu els aspectes més importants de l’obra teatral de Manuel de Pedrolo.
13. Descriu les característiques bàsiques de l’escriptura teatral actual.
14. Explica l’obra teatral de Josep Maria Benet i Jornet i la seua relació amb el món audiovisual.
15. Valora la repercussió de l’assaig de Joan Fuster en el context de l’època.
16. Joan Francesc Mira ha reflexionat en els seus assajos sobre la nostra realitat contemporània. Explica-ho.

La segona qüestió serà oberta, tot i que vinculada amb el text de l’opció triada. En general, servirà perquè l’estudiant produïsca un text (al voltant de 150 paraules) en què mostrarà la seua competència comunicativa i, segons els casos, la seua capacitat per a donar una opinió raonada, per a reelaborar informació pròpia i la que puga fornir-li el text, per a connectar el contingut del text amb lectures i amb experiències pròpies, etc.
Si el text de l’opció triada és literari, aquesta pregunta podrà consistir en un comentari expositiu i argumentatiu sobre algun aspecte que vincule la literatura amb la societat i amb l’experiència personal: reflexió sobre l’adaptació d’alguna obra literària al cinema; reflexió sobre la creació literària personal; reflexió sobre els propis hàbits lectors (literatura, premsa, còmics, etc.); ressenya crítica sobre una lectura; redacció d’un text narratiu connectat amb el contingut del text de l’opció triada i basat en experiències pròpies, etc. Si el text de l’opció triada no és literari, aquesta pregunta podrà consistir a elaborar un text de característiques i de tema semblants però basat en informació pròpia; valorar el contingut o les opinions del text de l’opció triada; redactar una crònica sobre una pel·lícula de temàtica connectada amb el text de l’opció triada; etc.

2. Criteris generals d’avaluació
1. Comprensió del text
Puntuació: 3 punts
a) Descriure el tema i les parts bàsiques del text. (1 punt)
b) Resumir el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. (1 punt)
c) (0’5 punts)
d) (0’5 punts)
2. Anàlisi lingüística del text
Puntuació: 3 punts
a) (1 punt): si es desconeix la resposta d’un dels ítems sobre pronunciació, cal deixar-la en blanc, ja que, si la resposta és incorrecta, descompta el valor cor-responent.
b) (1 punt)
c) (1 punt)
3. Expressió i reflexió crítica
Puntuació: 4 punts
a) (2 punts)
b) (2 punts)

Criteris de valoració de l’expressió escrita
En els apartats de Comprensió del text i d’Expressió i reflexió crítica, les respostes es valoraran més positivament si responen amb precisió la pregunta, expressen amb claredat i ordre les idees i els conceptes, es presenten ben estructurades (paràgrafs, signes de puntuació, connectors discursius) i demostren un bon domini de la normativa gramatical i de l’expressió lèxica.
Si la redacció presenta errors gramaticals i d’expressió, es descomptaran 0’05 punts per error. Les faltes repetides no es comptaran (p.e.: del home/del home o Castello/Castello, 1 falta; però, del hort/del home o Castello/qüestio, 2 faltes). El descompte es farà per preguntes. Si en una pregunta el descompte per errors supera la puntuació de la pregunta, la puntuació serà 0.


Per al 2n Curs de Batxillerat, cal que els alumnes assolisquen uns Nivells Mínims –aprovar amb un suficient (5)- en el Control de la Matèria, el Treball diari i l’actitud. És a dir que la no Suficiència en alguns dels aspectes anteriorment esmentats comportarà la impossibilitat d’aplicar els percentatges corresponents, (70% el control de la Matèria, 20% els treballs i activitats, 10 % el llibre de lectura) i per tant que la nota de l’avaluació corresponent siga Insuficient –3 o menys d’acord amb el treball corresponent realitzat-. L’actitud es tindrà en compte per tal d’arrodonir la nota final de l’avaluació.
Es farà un examen de continguts per trimestre.
Com que els criteris generals d’avaluació s’emmarquen dins el concepte d’avaluació contínua, es calcularà una mitjana al llarg del curs; i a més, s’hi computaran les notes globals de la 1ª i la 2ª avaluació com al 50% de la nota de final de curs, alhora que la nota global de la 3ª avaluació constituirà el 50% restant de la nota final del curs.

LECTURES OPTATIVES

LECTURES 2n BAT
Aquestes són les propostes de lectura voluntària, tot i que pots proposar-ne alguna altra (sempre que estiga relacionada amb el temari del curs):

Calders, Pere Cròniques de la veritat oculta
Moncada, Jesús Camí de sirga
Monzó, Quim El perquè de tot plegat
Cabré, Jaume Les veus del Pamano
Riera, Carme Dins el darrer blau
Mira, Joan Francesc Borja papa
Sánchez Piñol, Albert La pell freda
Baulenas, Lluís-Anton La felicitat
Roig, Montserrat Ramona, adéu
Torrent, Ferran Gràcies per la propina
Fuster, Joan Nosaltres els valencians
Tuson, Jesús Mal de llengües
Tuson, Jesús Una imatge no val més que mil paraules
Estellés, Vicent Andrés 69 poemes d'amor (Edicions del Bullent)