reflexions

Un país sense política pròpia no és un país propi. És un tros del país dels altres [...].

Si no patírem tanta carència de país, no en caldria cap, de nacionalisme, però sí que en cal: almenys per a compensar el dèficit [...].
Joan Francesc Mira

POLÍTICA
[...] tota política que no fem nosaltres, serà feta contra nosaltres.

TEMPS
Mentre dormiu us creix la barba: això és el temps.

JOAN FUSTER Diccionari per a ociosos

dilluns, de novembre 03, 2014

Discurs de Quim Monzó a la Fira de Frankfurt 2007Discurs de Quim Monzó a la Fira de Frankfurt en PDF

Activitat sobre el discurs de Quim Monzó en la fira del llibre de Frankfurt

Aquesta activitat l'heu de lliurar en tornar de vacances, la corregiré i serà nota d'avaluació en l'apartat de treballs.

1- Llig i escolta atentament el discurs.
discurs-de-quim-monzo-a-la-fira-de-frankfurt
discurs en pdf
2- Extrau el tema (màxim dues línies).
3- Extrau la idea principal de cada paràgraf.
4- Resumeix el text en un màxim de 10 línies.
5- Comenta les veus del discurs.
6- Comenta el significat d'aquestes expressions:
"català i, per tant, gat escaldat" (línia 7)
"la gent té un alt nivell de clarividència" (19)
"el càstig de les estratègies geopolítiques" (32)
"repartida entre diversos Estats en cap dels quals és llengua..." (35)
"n'hi ha tants que els volen perpètuament perifèrics?" (40)
"més nòrdics i bastant més pompós" (42)
"sensació de justícia" (50)
"pedres fundacionals de la cultura europea" (53)
""Bundesland" geriàtricoturístic alemany" (61)
"tam-tam comercial" (99)
"Els polítics són malabaristes" (136)
7- Defineix aquestes paraules i expressions:
entrebancar, rumiar, de cop i volta, amanir, impel·lir, bellugar, esqueixar, vacuïtat, adobar
8- Extrau els noms propis de la cultura catalana i especifica els de la literatura.
9- Destaca algun moment irònic o humorístic.
10- Comenta el final del discurs.
11. Finalment, redacta un breu comentari on inclogues la teua opinió personal. (Ressenya; text expositivoargumentatiu)

La censura a Quim Monzó

dilluns, de setembre 15, 2014

Criteris de la PAU


Valencià: Llengua i Literatura II
Les proves d’accés a la universitat de Valencià: llengua i literatura, d’acord amb Reial
Decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE núm. 283, 24 de novembre de 2008), tenen com a objectiu valorar la maduresa acadèmica de l’estudiant, els coneixements i les capacitats adquirits en el Batxillerat i la capacitat per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari.
Les preguntes de la prova es basaran en les capacitats i els continguts indicats per La Conselleria d’Educació en el Decret 102/2008, d’11 de juliol (DOGV núm. 5806,
15.07.2008), per a l’assignatura de segon de Batxillerat Valencià: llengua i literatura

II.La prova durarà una hora i mitja, i tindrà dues opcions completes (sense possibilitat d’opcionalitat interna). L’examen constarà de tres parts:
1. Comprensió del text
2. Anàlisi lingüística del text
3. Expressió i reflexió crítica

Com es concreta més avall, aquesta prova pararà atenció sobre: l’habilitat de comprensió lectora (part 1), el coneixement i l’ús reflexiu del model lingüístic de referència (part2) i l’habilitat d’expressió escrita (part 3). Incorpora també continguts d’història de la literatura (ss. xx-xxi), però posats al servei de la comprensió dels textos literaris i de l’expressió.

1. Estructura de l’examen
1.1. Comprensió del text
Avaluarà la capacitat de l’alumnat de comprendre un text. Es demanarà a l’alumnat
que responga quatre preguntes sobre un text de 25 a 30 línies de caràcter literari o no literari. Les preguntes seran del tipus següent:
1.     Descriure el tema i les parts bàsiques del text.
2.     Resumir el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies.
3.     Identificar la tipologia textual especificant els trets corresponents que apa-
reixen al text.
4.     Identificar el registre (formal/informal) i la varietat geogràfica especificant
els trets corresponents que apareixen al text.
5.     Identificar recursos expressius o tipogràfics presents al text: metàfora, meto-
nímia, hipèrbole, tipus de lletra, cometes, etc.
6.     Identificar les veus del discurs.
7.     Identificar i justificar les marques de modalització del text.

Les dues primeres preguntes generalment es correspondran amb els enunciats 1. i 2., i les altres dues se seleccionaran a partir dels altres enunciats d’acord amb les possibilitats que oferirà cada text.

1.2. Anàlisi lingüística del text
Avaluarà la competència lingüística i el coneixement reflexiu del model lingüístic de referència. Es demanarà a l’alumnat que responga tres preguntes sobre qüestions de pronúncia, gramaticals, lèxiques i fraseològiques relacionades amb el text, com ara les següents:

1.     Qüestions sobre aspectes bàsics de la pronúncia: distinció entre vocals ober-
tes i tancades (o/e), entre consonants sibilants sordes i sonores, entre consonants palatals sordes i sonores, enllaços fonètics (fonosintaxi: “les ales”, “una
hora”).
2.     Qüestions sobre l’ús dels temps verbals: alteració de les referències temporals d’un fragment (ex.: de present a passat, de passat a present).
3.     Qüestions sobre aspectes sintàctics i discursius: identificació de les funcions
sintàctiques, tipus d’oracions compostes, mecanismes gramaticals de referència (pronominalització –febles, relatius–, connectors i dixi).
4.     Qüestions de lèxic, semàntica, fraseologia i terminologia: definir o donar un
sinònim, un antònim, hiperònim o un hipònim de mots o termes extrets del
text; explicar (per mitjà d’un sinònim o d’una definició) el significat d’unitats
fraseològica extretes del text o generar una frase en què es faça servir correc-
tament mots, termes o unitats fraseològiques extrets del text.

1.3. Expressió i reflexió crítica
El punt d’atenció d’aquesta part de la prova serà la capacitat de l’estudiant d’elabo-
rar textos en un registre formal i de valorar críticament un text. S’hi plantejaran dues qüestions. Cada qüestió demanarà la producció d’un escrit d’extensió mitjana (unes 150 paraules). La primera se centrarà en la literatura i podrà tenir un dels enunciats següents:
1.     Explica en quina mesura el context sociopolític dels anys posteriors a la
Guerra Civil fins als anys 70 condiciona la producció narrativa de l’època.
2.     Explica les característiques més importants de l’obra literària d’Enric Valor.
3.     La producció literària de Mercè Rodoreda incideix sobre la psicologia dels
personatges. Estàs d’acord amb aquesta asseveració? Explica per què.
4.     Què destacaries de la narrativa dels anys 70 fins a l’actualitat? Reflexiona,
sobretot, entorn de les novetats en la tècnica literària i del context sociocul-
tural.
5.     Explica en quina mesura la narrativa curta de Quim Monzó reflecteix la so-
cietat contemporània i amb quins recursos literaris ho fa.
6.     Descriu les tendències més rellevants de la poesia en el període que va des de
la postguerra fins a finals dels anys 70.
7.     Explica les aportacions de Vicent Andrés Estellés al gènere poètic.
8.     Explica les característiques més importants de la producció poètica de Sal-
vador Espriu.
9.     Descriu les característiques bàsiques de la poesia actual.
10.     La poesia de Miquel Martí i Pol ha aconseguit un gran ressò social. Explica-
ho i raona-ho.
11.     Descriu la renovació teatral del període que va des de la postguerra fins als
anys 70.
12.     Descriu els aspectes més importants de l’obra teatral de Manuel de Pedrolo.
13.     Descriu les característiques bàsiques de l’escriptura teatral actual.
14.     Explica l’obra teatral de Josep Maria Benet i Jornet i la seua relació amb el
món audiovisual.
15.     Valora la repercussió de l’assaig de Joan Fuster en el context de l’època.
16.     Joan Francesc Mira ha reflexionat en els seus assajos sobre la nostra realitat
contemporània. Explica-ho.


La segona qüestió serà oberta, tot i que vinculada amb el text de l’opció triada. En ge-
neral, servirà perquè l’estudiant produïsca un text (al voltant de 150 paraules) en què mostrarà la seua competència comunicativa i, segons els casos, la seua capacitat per a Proves d’accés a la Universitat, pla 2010 donar una opinió raonada, per a reelaborar informació pròpia i la que puga fornir-li el text, per a connectar el contingut del text amb lectures i amb experiències pròpies, etc.
Si el text de l’opció triada és literari, aquesta pregunta podrà consistir en un co-
mentari expositiu i argumentatiu sobre algun aspecte que vincule la literatura amb la societat i amb l’experiència personal: reflexió sobre l’adaptació d’alguna obra literària al cinema; reflexió sobre la creació literària personal; reflexió sobre els propis hàbits lectors (literatura, premsa, còmics, etc.); ressenya crítica sobre una lectura; redacció d’un text narratiu connectat amb el contingut del text de l’opció triada i basat en experiències pròpies, etc.
Si el text de l’opció triada no és literari, aquesta pregunta podrà consistir a elaborar
un text de característiques i de tema semblants però basat en informació pròpia; valorar el contingut o les opinions del text de l’opció triada; redactar una crònica sobre una pel·lícula de temàtica connectada amb el text de l’opció triada; etc.


2. Criteris generals d’avaluació
1. Comprensió del text
Puntuació: 3 punts
a)     Descriure el tema i les parts bàsiques del text. (1 punt)
b)     Resumir el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. (1 punt)
c)     (0’5 punts)
d)     (0’5 punts)
2. Anàlisi lingüística del text
Puntuació: 3 punts
a)     (1 punt): si es desconeix la resposta d’un dels ítems sobre pronunciació, cal
deixar-la en blanc, ja que, si la resposta és incorrecta, descompta el valor corresponent.
b)     (1 punt)
c)     (1 punt)
3. Expressió i reflexió crítica
Puntuació: 4 punts
a)     (2 punts)
b)     (2 punts)
Criteris de valoració de l’expressió escrita
En els apartats de Comprensió del text i d’Expressió i reflexió crítica, les respostes
es valoraran més positivament si responen amb precisió la pregunta, expressen amb
claredat i ordre les idees i els conceptes, es presenten ben estructurades (paràgrafs, signes de puntuació, connectors discursius) i demostren un bon domini de la normativa gramatical i de l’expressió lèxica.
Si la redacció presenta errors gramaticals i d’expressió, es descomptaran 0’05 punts
per error. Les faltes repetides no es comptaran (p.e.: del home/del home o Castello/
Castello, 1 falta; però, del hort/del home o Castello/qüestio, 2 faltes). El descompte es
farà per preguntes. Si en una pregunta el descompte per errors supera la puntuació de la pregunta, la puntuació serà 0.

el MITJÀ de la Junta Qualificadora de Coneixemtns de Valencià

En aquest enllaç pots consultar tota la informació de les diferents proves que proposa la Junta Qualificadora (JQCV)

http://www.cece.gva.es/polin/val/jqcv/

diumenge, de juny 08, 2014

dilluns, d’abril 28, 2014

TREBALL ESTÀNDARD PER A LA LECTURA VOLUNTÀRIA


TREBALL ESTÀNDARD: LLIBRE DE LECTURA (Per a qualsevol llibre de lectura voluntària. L'únic requisit és que estiga relacionat amb el temari de 2n BATX: Literatura Catalana Contemporània i Sociolingüística).


 1. FITXA TÈCNICA

 1. Títol de l’obra.
 2. Autor/a.
 3. Autor/a de les il·lustracions (si n’hi ha).
 4. Editorial i col·lecció.
 5. Lloc i data de publicació.
 6. Nombre de pàgines.
 7. I.S.B.N.

 1. FITXA LITERÀRIA

 1. Resumeix breument l’argument de l’obra (vint línies màxim).
 2. Parla breument sobre el tema.
 3. Digues en quina època se situa l’acció, quina és la duració de la història (un mes, un any, unes hores... ), quin és el lloc on transcorre l’acció (espais oberts, tancats, reals, imaginaris...)
 4. Fes una descripció física i psicològica dels personatges principals.
 5. En quantes parts està dividida l’obra?
 6. Busca algun exemple de descripció, un altre de narració i un altre de diàleg i transcriu-los.
 7. Quin tipus de llenguatge utilitza l’emissor, col·loquial o culte? Extrau-ne alguns exemples.
 8. Escriu vint-i-cinc paraules desconegudes o d’ortografia dificultosa amb el seu significat (no has de posar la traducció al castellà, sinó el significat de la paraula, el qual trobaràs en un diccionari, no en un vocabulari).

 1. FITXA INTERPRETATIVA


 1. Fes una ressenya de l’obra.
 2. Fes un resum del moment de la història que més t’ha agradat.
 3. Modifica el final, si aquest t’agrada, modifica el principi o la part central.
 4. Busca un altre títol per a l’obra.

divendres, d’abril 11, 2014

El valencià a Alacant: Una història amagada

Dilluns veurem aquest documental El valencià a Alacant. Una història amagada en l'hora de classe i hauràs de preparar el següent treball:

Escriu un breu assaig en què reflexiones sobre el documental que has vist (unes 200 paraules). Intenta relacionar les diferents situacions sociolingüístiques que s'hi exposen amb els conceptes de sociolingüística que hem estudiat: diglòssia, conflicte lingüístic, substitució lingüística, prejudicis lingüística, autoodi, ...

dimecres, d’abril 02, 2014

Els verbs

Ací tens un dossier sobre la flexió verbal: http://joalma1.webs.upv.es/recursos/flexioverbal.pdf

CULTURA MUSICAL IMPRESCINDIBLE

Molt i molt interessant. València necessita una cançó.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XyroWUslXN0#!


Si et ve de gust pots escriure un article sobre la música en valencià i enviar-lo a la revista: larevista05@hotmail.com

dissabte, de març 22, 2014

Raimon: 'El repte és internacionalitzar allò que som' - VilaWeb

Raimon, que ha estat guardonat enguany amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, en el seu parlament, va parlar de la llengua, de la unitat de la llengua i del fet de pertànyer a una nació petita com la nostra. 'El repte és internacionalitzar allò que som', va dir, perquè la tendència, si no fem res, és a homogeneïtzar. Per això, va explicar, ell sempre ha cantat en català, arreu del món. (VilaWeb)

Potser aquesta idea et recorda al text que van tractar en classe d'Isidor Marí i Miquel Strubell.

Raimon: 'El repte és internacionalitzar allò que som' - VilaWeb

dijous, de març 06, 2014

En aquest enllaç tens un documental que tracta sobre la normalització al País Valencià, és a dir, del que hem parlat i hem discutit a classe.


Una llengua que camina

Si t'interessa el tema escriu una ressenya o un article d'opinió i provem de publicar-lo en la revista (podria pujar-te nota en la 3a avaluació).