reflexions

Un país sense política pròpia no és un país propi. És un tros del país dels altres [...].

Si no patírem tanta carència de país, no en caldria cap, de nacionalisme, però sí que en cal: almenys per a compensar el dèficit [...].
Joan Francesc Mira

POLÍTICA
[...] tota política que no fem nosaltres, serà feta contra nosaltres.

TEMPS
Mentre dormiu us creix la barba: això és el temps.

JOAN FUSTER Diccionari per a ociosos

dilluns, d’octubre 28, 2013

SOBRE LES ELISIONS VOCÀLIQUES


“El català en fitxes”
LES ELISIONS VOCÀLIQUES

1-vocal tònica + vocal àtona s’elideix l’àtona
Mà esquerraMà’squerra
Ve amb mi Ve’mb mi
A mi em sembla A mi’m sembla
No el veig No’l veig

2-vocal àtona+vocal àtona s’elideix la primera *
Quina alegria Quin’alegria
Una artista Un’artista
Vine en tren Vin’en tren
Carro obscur Carr’obscur
Torna a entrar Torna'ntrar
Vine amb mi Vin’amb mi

*Si la primera vocal àtona és la I, s’elideix la segona.

Si el veus  si’l veus
Ni els uns ni els altres ni’ls uns ni’ls altres.
Ompli el paper  ompli’l paper


3-vocal àtona+vocal tònica s’elideix la primera
Mitja hora Mitj’hora
Vol que òbriguen ja Vol qu’òbriguen ja4-si el pronom HI o la conjunció copulativa I van seguides d’una altra vocal, no hi ha elisió perquè la I fa de consonant.
Hi ha gent interessada.
No hi ha res a fer.
I a mi, què?

5.-L’article o el pronom LA no s’elideix davant I o U àtones.

REMARQUES
Si la primera paraula acaba en –A i l’altra comença per E, es perd la E.
Si la primera paraula acaba en –A i l’altra comença per O oberta,es perd la A.
Fixa’t que:
1.Les úniques vocals que s’elideixen en valencià són la E i la A.
2.Si les dues vocals són tòniques no és possible l’elisió.
Exemples: mà ampla, ve ert.